���� ��� ������ ���� ��� ����� �� ���ѐ���� �����ǘ� � ���� �� ������� ǘӁ���� 11 �� ��� �� ������� �������

font-test

پشتیبانی فنی

آموزش

شرکت آنیستا برای مجریان خود، کلاس های آموزشی مهارت نصب برگزار میکند. همچنین پس از ارزیابی ، به تناسب نمره ارزیابی، گواهینامه های تاییدیه فنی رتبه بندی شده به ایشان اهدا میشود.

 

پرداخت هزینه طراحی

آنیستا نقشه های معماری یا سازه ای شما را بدون هزینه، بر اساس ساختار ICF طراحی مجدد کرده و به شما ارائه مینماید.